Puttipajan Logo

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Puttipaja Oy
Osoite: Talsanniementie 1, 40800 Vaajakoski
Puhelin: 020 779 8680

2. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot
Nimi: Anna Räbinä, puh. 020 779 8680

3. Rekisterin nimi
Puttipajan markkinointi- ja asiakasrekisteri. Rekisterissä alarekistereitä.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, laskuttamiseen ja myyntiin, markkinointiin sekä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti, yksityisyyttä kunnioittaen ja huomioida asiakkaan erilaiset osto- ja viestintäkanavaan liittyvät tottumukset.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

1. Asiakastiedot
a. etunimi, sukunimi
b. lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
c. sähköpostiosoite
d. puhelinnumerot
g. asiakkuuden alkamisajankohta
g. muut asiakkaan ilmoittamat tiedot

2. Asiakaspalautetiedot
a. arvonta- ja kilpailuvastaukset
b. asiakaskyselypalaute (kiinnostuksen kohteet)
c. asiakkaan suostumuksella saadut muut mahdolliset tiedot (yhteystiedot, lupatiedot, syntymävuosi, sukupuoli)
3. Tilaus- ja tarjontatiedot:
a. tuotteen saajan nimi
b. tuotetiedot
c. tarjontatiedot
d. palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
e. rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
f. hintatiedot
g. laskutus- ja perintätiedot
h. toimitustiedot
i. peruutustiedot
j. palautustiedot
k. Reklamaatiotiedot
l. suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy verkkokauppaan, tilaa uutiskirjeen, tilaa tuotetiedotteen, tekee tarjouspyynnön, tekee tilauksen osallistuu asiakaskyselyyn, arvontaan tai kilpailuun.

Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Luottokaupassa Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta voidaan tarkistaa Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.
Henkilötietoja voidaan päivittää väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Puttipaja Oy:n tarkkaan valikoimien yhteistyökumppaneille vain Puttipajan omiin markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Puttipaja Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työtekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Vain viranomaisilmoituksen tehnyt toimija voi käsitellä henkilörekisterin tietoja. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48 §:n rangaistussäännösten alaisia.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkistuksen haluavan henkilön on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

10. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Puttipaja Oy:n asiakaspalveluun (puh. 020 779 8680, s-posti: )